Arbetsuppgifter för kommuner och entreprenörer

Naturen har blivit viktigare i vår vardag. Kommuner och privata byggherrar satsar därför stort på naturvård och nya parker runt våra bostäder. Arboristklättring.se kan stödja professionaliseringen av trädvården i både privat och kommunal regi med skräddarsydda kurser som rustar medarbetarna bättre för en tid med större fokus på gröna värden.

Det ställs större krav på den gröna miljön även i stadsutvecklingen och uppgifterna blir mer komplexa. Ny stadsbebyggelse och omfattande byggnadsarbeten sker ofta i områden med äldre träd och befintlig växtlighet som allmänheten i allt högre grad förväntar sig ska bevaras. Kommuner gör upp naturvårdsplaner för bevarande av stadens träd och krav ställs på privata markägare att bevara träd. Exempelvis måste ofta särskilt tillstånd sökas för att fälla träd även på privat mark.

Kommunala förvaltningar

Bevarande av våra gröna andningshål och de många stads- och gatuträden både i kommunal och privat regi är ett typiskt arbetsområde för en professionell arborist. Stadsträd kräver ofta särskilda skötselplaner och tillsyn. Det gäller både befintliga träd och nyplanterade områden. Därför ställs ofta krav från kommunal sida på ETW-certifierad service från externa rådgivare och affärspartners. Men hur är det med förvaltningens egna anställda som dagligen ska utföra trädvården? En bra och hållbar trädvård kräver ett nära samarbete mellan ETW-certifierade arborister och förvaltningens trädgårdsmästare, arbetsledare m.fl. Därför erbjuder Arboristklättring.se skräddarsydda kurser anpassade efter lokala behov – gärna på plats.

Privata entreprenörer och arkitekter

Byggarbetsplatser i landets städer är ofta komplicerade arbetsplatser. Utrymmesförhållandena är snäva och infrastrukturen gör att schaktningar ofta måste göras för såväl stora grundläggningar som för omfattande kabel- och rördragningar. Även om det ofta finns en stor önskan från byggherrar att bevara äldre träd för att skapa attraktiva gröna stadsmiljöer, krävs det professionell kunskap om trädens växtförhållanden för att träden ska trivas i framtiden. En arborist kan bidra med denna kunskap i planeringsfasen. En ETW-certifierad arborist kan också ge råd till både entreprenörer och arkitekter om skydd av träd under själva byggarbetet – inte minst med hänsyn till trädens sårbara rotnät. Ofta kan även begränsade försiktighetsåtgärder och riktade handlingar på byggarbetsplatsen säkerställa tillräckliga växtförhållanden för träden och därmed hållbara gröna stadsmiljöer när byggarbetet är klart. Arboristklättring.se erbjuder kurser för entreprenörer som vill bli bättre professionellt rustade för att både planera och genomföra byggprojekt som tar hänsyn till befintliga stadsträd.

Landskapsarkitekter

Att plantera nya stadsträd kräver insikt i vilka trädslag som kommer att trivas under givna mark- och mikroklimatförhållanden – och hur träden ska skötas om i framtiden för att skapa en bra grön miljö. Det är viktigt att fatta rätt beslut redan i plan- och byggskedet för att säkra sig mot oförutsedda extraräkningar i framtiden. Arboristklättring.se kan erbjuda rådgivning och skräddarsydda kurser för arkitekter och landskapsarkitekter med användbar och konkret kunskap om trädplantering och tillväxtförhållanden samt trädens vårdbehov under hela livscykeln.

Varför du ska välja oss

  • Fordi vi er seriøse og ambitiøse på vores kursisters og egne vegne.
  • Alle vores instruktører er ETW-certificerede samt meget erfarne.
  • Vi har fokus på sikkerhed og det nyeste udstyr og teknikker.
  • Vi er Petzl Technical Partner og har et tæt samarbejde med Husqvarna.
  • Kurserne foregår i et trygt miljø med pædagogisk undervisning – og med få kursister pr instruktør.