Datasansvarig

Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar om våra kunder och affärspartners. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

[Arboristklatring]

[Toppen 177, 4000 Roskilde]

Org-nr.: .SE 502087147001 [32836593]

Det är inget krav att vårt företag har en extern DPO, men om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via [gitte>>arboristklatring .dk].

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarig jf. GDPR, vi har följande bearbetningsaktiviteter.

Kommunikation med potentiella kunder

När du har frågor om vår sida, eller vill höra mer om våra tjänster, kan du kontakta oss via:

  • +45 70 220 215

Genom detta kommer vi att behandla dina personuppgifter så att vi kan föra en dialog med dig, tex svara på frågor om våra tjänster. Vi behandlar endast den information som du ger oss i samband med vår kommunikation.

Vi kommer vanligtvis att behandla följande allmänna information: namn, e-post, telefonnummer.

Vår behörighet att behandla dessa personuppgifter är dataskyddsförordningens artikel 6, st 1 liter f.

Skulle det i ett speciellt fall uppstå behov av att lagra dina personuppgifter under en längre tid kan så vara fallet.

Kunder

Vi behöver kommunicera med våra kunder för att säkerställa att tjänsten levereras korrekt. Genom detta kan vi behandla uppgifter om namn, adress, tjänster, särskilda avtal, betalningsuppgifter och liknande.

Befogenhet att behandla dessa personuppgifter är dataskyddsförordningens artikel 6, st 1 liter b.

Nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev som du kan anmäla dig till frivilligt – och du kan alltid avregistrera dig från detta igen.

Syftet med nyhetsbrevet är att skicka registrerade e-postmeddelanden med ny information från företaget, som kan handla om nytt innehåll på hemsidan, annonsering av våra tjänster.

Vi skickar endast e-post till dig om du har gett ditt aktiva samtycke till detta, antingen via vårt nyhetsbrevsformulär, vid utvärdering efter våra kurser eller vid anmälan till våra kurser.

Vår behörighet att behandla dina personuppgifter (d.v.s. e-postadressen) i samband med nyhetsbrevet kommer att vara dataskyddsförordningen, artikel 6, stycket. 1 bokstav a.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge du fortfarande är registrerad för nyhetsbrevet. Genom att avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet slutar vi även skicka detta till dig. Om vi ​​inte har skickat ett nyhetsbrev till dig på 1 år kommer ditt samtycke att upphöra att gälla till följd av vår passivitet.

Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet sparar vi ditt nu tidigare samtycke i 2 år efter att det senast användes på grund av preskription, jfr. Konsumentombudsmannens riktlinjer för skräppost avsnitt 11.3.

Bokföring

Vi ska spara alla bokföringshandlingar jfr bokföringslagen. Det innebär att vi lagrar fakturor och liknande bilagor för redovisningsändamål. Detta kan innefatta allmänna personuppgifter såsom namn, adress, tjänstebeskrivning.

Vår behörighet att behandla personuppgifter för bokföring är artikel 6, 1 mom. bokstav i dataskyddsförordningen.

Vi lagrar denna information i minst 5 år efter det att innevarande räkenskapsår har avslutats.

Databehandlare

Få klarar allt själva, och detsamma gäller oss. Vi har därför affärspartners och använder oss av leverantörer, varav några kan vara databehandlare.

Externa leverantörer kan till exempel tillhandahålla system för att organisera vårt arbete, tjänster, konsulttjänster, IT-hosting eller marknadsföring.

  • KBX, som står för webbutveckling, och formulär på sidan.

 

Det är vårt ansvar att säkerställa att dina personuppgifter behandlas korrekt. Därför ställer vi höga krav på våra affärspartners, och våra partners måste garantera att dina personuppgifter är skyddade.

Vi ingår därför avtal om detta med företag (databehandlare) som hanterar personuppgifter för vår räkning för att öka säkerheten för dina personuppgifter.

Spridning av personuppgifter

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part.

Profilering och automatiserade beslut

Vi fattar inte profilering eller automatiserade beslut.

De registrerades rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig.

Om du vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med detta.

Rätt att se information (rätt till tillgång)

Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare information.

Rätt till rättelse (rättelse)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår normala generella radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi i fortsättningen endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen .

Rätt att invända

I vissa fall har du rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter som du hittar på www.datatilsynet.dk.

Återkallande av samtycke

När vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.

Klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.